Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim

PL | EN
SZUKAJ 
Pedagogika: Informacje

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku

"PEDAGOGIKA"

Informacje ogólne

Kierunek „pedagogika” (wyższe studia pierwszego stopnia) prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia na tym kierunku trwają 6 semestrów (trzy lata).
3 letnie studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem przez absolwenta dyplomu licencjata  pedagogiki w zakresie wybranej specjalności:
1) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
2) Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Program studiów jest realizowany w 6-semestralnym cyklu nauki i składa się z 4 grup przedmiotów - ogólnych, podstawowych, kierunkowych  i specjalizacyjnych specjalnościowych,  oraz 8 tygodniowych praktyk zawodowych.

Ogólny wymiar godzin w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wyższych studiach pierwszego stopnia trwających 6 semestrów wynosi;
- 1835 godzin na studiach stacjonarnych,
- 1419 na studiach niestacjonarnych,
- 188 punktów ECTS.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

© 2010 copyright by Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43 | 05-300 Mińsk Mazowiecki | tel. 025 758-86-45 | realizacja: AR Jankowski.media.pl
Jesteśmy na Google+
Google+