Szukaj na stronie:

Polub:

Rekrutacja on-line

Proszę o przyjęcie mnie na studia na kierunek:

Studia inżynierskie
Mechatronika
Studia wyższe pierwszego stopnia (licencjackie)
Socjologia
Pedagogika
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia podyplomowe
Socjoterapia
Zarządzanie oświatą
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola z terapią
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli

Prowadzone w systemie:

stacjonarnym
niestacjonarnym

Dane kontaktowe:

Nazwisko
Imię
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Kraj
Imię ojca
Imię matki
Numer telefonu

Adres zamieszkania:

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica

Adres do korespondencji:

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica

Wyższe wykształcenie:

Dotyczy tylko kandydatów na studia uzupełniające magisterskie

Wybór języka obcego:

język angielski
brak
początkujący
średnio-zaawansowany
zaawansowany
język niemiecki
brak
początkujący
średnio-zaawansowany
zaawansowany
język rosyjski
brak
początkujący
średnio-zaawansowany
zaawansowany
język włoski
brak
początkujący
średnio-zaawansowany
zaawansowany

Akceptacja warunków:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wykorzystywanie moich danych osobowych oraz adresów elektronicznych, w celach marketingowych WSNS oraz umieszczenie ich w bazie danych WSNS zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, oraz w zakresie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 224, poz. 1634). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
Oświadczam, że znane mi są warunki Regulaminu studiów i akceptuje warunki w nim zawarte.

O uczelni dowiedziałem/am się:

  • z reklamy w prasie
  • przy okazji konkursu
  • z internetu
  • z prezentacji uczelni
  • od nauczyciela
  • od koleżanki/kolegi
  • z plakatów
  • z bilbordów
  • z innego źródła